نسخه آزمایشی

کارگاه، «سیاست مداوم در خاورمیانه و شمال آفریقا: ارتباط میان رویکردهای نظری، رشته‌ای و روش‌شناختی»،‌ دانشگاه ناپل، ایتالیا

در روزهای چهارم تا ششم اکتوبر سال جاری میلادی، کارگاهی با عنوان «سیاست مداوم در خاورمیانه و شمال آفریقا: ارتباط میان رویکردهای نظری، رشته‌ای و روش‌شناختی»، در دانشگاه ناپل واقع در کشور ایتالیا برگزار می‌گردد، علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می‌باید حداکثر تا پایان ماه جاری میلادی، مدارک خود را به این دانشگاه ارسال نمایند. 

 

Workshop: “Contentious Politics in the Middle East and North Africa: Bridging Theory, Disciplines and Methodological Approaches”, Procida Summer Symposium (PSS), L’Orientale, University of Naples, 4-6 October 2018

 

The PSS aims at bridging different theories, disciplines and methodological approaches to contentious politics. We invite papers from all relevant fields, such as Political Science, International Relations, Sociology, Anthropology, Area Studies, etc. We are particularly interested in interdisciplinary studies contributions that incorporate new data sources (e.g. social media, political event databases, online surveys, crowdsourcing) and/or analytical and visualisation tools (e.g. content analysis, social network analysis, digital cartography, etc).

 

Deadline for abstracts: 30 March 2018. Contact Dr Irene Costantini (icostantini@unior.it) or Dr Edoardo Baldaro (edoardo.baldaro@sns.it)