نسخه آزمایشی

پست دکتری در فهرست نویسی نسخ خطی مسیحیان شرقی

دانشگاه سنت جان در نیویورک ایالت متحده آمریکا برای یک دوره دوساله پست دکتری در فهرست نویسی نسخ خطی مسیحیان خاورمیانه ای از واجدین شرایط دعوت می کند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.