نسخه آزمایشی

وبسایت چکیده های ایران شناسی

«چکیده های ایران شناسی» ضمیمه ای است که به شکل سالیانه برای مجله Studia Iranica منتشر می شود و به معرفی مهمترین مطالعات در زمینه ایران شناسی و آریایی شناسی در همه ادوار تاریخی می پردازد.

دسترسی به این ضمیمه از طریق این آدرس امکان پذیر است.