نسخه آزمایشی

وبسایتی جدید برای مستند کردن تاریخ اجتماعی آبادان

 

این وبسایت قرار است به تدریج توسط پژوهشگران مرتبط با این حوزه با مستندات مختلف تصویری و متنی به روزرسانی شود.

برای دسترسی به این وبسایت به لینک ذیل مراجعه کنید:

http://www.abadan.wiki/en/