نسخه آزمایشی

مدرسه تابستانی «عدالت اجتماعی»،‌ بازل، سوئیس

مدرسه تابستانی با موضوع عدالت اجتماعی در شهر بازل سوئیس در تاریخ ۶-۹ جون سال اینده میلادی برگزار خواهد شد. مهلت ارسال درخواست تا تاریخ پانزدهم ژانویه سال اینده تعیین شده است. اطلاعات تکمیلی در این ادرس قرار داده شده است. 

 

Key questions:
 Whatissocialjusticeandhowisitdiscussedindifferentnationalandinternationalcontexts?
 Whatrelevancehassocialjusticeforsocialwork?
 Whatchallengescanbeidentifiedforsocialworkinrelationtosocialjustice?