نسخه آزمایشی

فوق دکتری طب و فلسفه در دوره باستان، اوتریخت، هلند

دانشگاه اوتریخت هلند در زمینه طب و فلسفه در دوره باستان محقق فوق دکتری می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.