نسخه آزمایشی

فوق دکتری در موزه مطالعات یهودی، برلین، آلمان

موزه مطالعات یهودی برلین برای یک موقعیت یک ساله فوق دکتری از محققین واجد شرایط دعوت به عمل آورد.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.