نسخه آزمایشی

فوق دکتری در تاریخ علم یا تاریخ جهان، مؤسسه تاریخ پژوهی آلمان، واشنگتن

مؤسسه تاریخ پژوهی آلمان در واشنگتن در زمینه تاریخ علم و تاریخ جهانی محقق فوق دکتری می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.