نسخه آزمایشی

فرصت تدریس در دانشگاه اکستر انگلستان

مؤسسه مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه اکستر انگلستان قصد دارد برای یک کرسی موقت تدریس و پژوهش، یک متخصص با شرایط مناسب در این حوزه را استخدام کند. 

برای مطالعه شرایط این شغل به این لینک مراجعه کنید.