نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله یک ژورنال استرالیایی درباره متون فارسی

یک ژرونال استرالیایی با نام "Southerly" درباره تعامل متون فارسی با فرهنگ استرالیا فراخوان دریافت مقاله داده است. 

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.