نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله در خصوص بینا فرهنگیت

ژورنال دانش مدیترانه ای برای شماره ویژه خود درخصوص موضوع بینا فرهنگیت فراخوان دریافت مقاله داده است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.