نسخه آزمایشی

فراخوان مقاله برای انتشار کتابی با موضوع بهار عربی توسط انتشارات اسپرینگر

انتشارات اسپرینگر کتابی با موضوع پایان بهار عربی منتشر خواهد کرد. متقاضیان می توانند مقالات خود برای این کتاب را تا بیستم آگوست ارائه کنند.

برای اطلاعات بیشتر اطلاعیه ذیل را ملاحظه کنید:

 

Articles for Edited Book on "End of the Arab Spring? Reflections on Revolutionary and Post-Revolutionary Politics in the Arab World" by Springer International Publishing 
 
Articles are still required that critically examine the role of the military, mainstream media (Al-Jazeera), Turkey/Israel, and sectarianism/tribalism on the Arab Spring.
 
Deadline for abstracts: 20 August 2016. Contact Gamal Selim  gmselim@gmail.com