نسخه آزمایشی

شغل دکتری در مطالعات قرون میانه، دانشگاه برگن، نروژ

دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگن نروژ برای 4 موقعیت خالی شغل دکتری در مطالعات قرون میانه درخواست داوطلبان را بررسی می کند.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.