نسخه آزمایشی

جایزه شیخ حمد در زمینه ترجمه و تفاهم بین المللی

جایزه شیخ حمد در زمینه ترجمه عربی و تفاهم بین المللی به ارزش 200 هزار دلار امسال نیز مانند سال های گذشته در گروه های مختلف برگزار می شود. 

The Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding is now accepting nominations for the year 2016 in the following categories:

  1.  Translation from Arabic into English (200,000 USD)
  2.  Translation from English into Arabic (200,000 USD)
  3.  Translation from Arabic into Spanish (200,000 USD)
  4.  Translation from Spanish into Arabic (200,000 USD)
  5.  Achievement Award (200,000 USD)

Deadline for submissions is August 15/2016.

Please visit our website (www.hta.qa/en<http://www.hta.qa/en>) for information about the Award, rules of submission and nomination forms