نسخه آزمایشی

استخدام دستیار پژوهشی زبان شناسی رایانشی عربی، دانشگاه نیویورک شعبه ی ابوظبی، امارات متحده ی عربی

دانشگاه نیویورک شعبه ی ابوظبی برای پروژه ی «ساده سازی شاهکار های ادبی برای خوانش گسترده» برای دو سال دستیار پژوهشی استخدام می کند.

آگاهی به مهارت های پیشرفته ی عربی، برنامه نویسی، تحلیل داده، و تکنولوژی های وب از لوازم این فرصت استخدامی است، و حدّاقل مدرک کارشناسی ارشد در زبان شناسی رایانشی و یا علوم کامپیوتر و رشته های مرتبط و تجربه ی قابل ارائه در پردازش زبان طبیعی ایده آل است.

اطّلاعات بیشتر در آگهی استخدامی در این لینک موجود است، و ثبت اطلاعات از این لینک مقدور است.