طومار اندیشه
کتابخانه ملی ایران، تهران، مهرماه سال 1394